My 3 Plates 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm   
 Both Eyes 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Just 2 Eyes 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 7 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 1 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 3 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 5 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 12 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 10 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 11 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 13 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 14 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 6 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 4 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
 Metal Head 2 2007, multi-media on mylar, 51 x 76 cm
prev / next